Skip to content

Gemengewal 2023

Rosana Brandao

37, Geschäftsfra

Wunnen zu Wooltz.

Mamm vun 2 Kanner.

Patrick Comes

55, Schäffen, Bankbeamten

Wunnen zu Erpeldang. Papp vun 2 Kanner.

Gemengepolitisch aktiv zënter 1996. President vum Schoulkauz Kiischpelt/Wooltz. Member am Syvicol,  Siden an DEA. Trésorier Chorale Erpeldang an Frënn Kiirch Erpeldang. Komitéesmember Naturfrënn Erpeldang/Eeschwëller, Enrôlés de Force Wooltz, Gaart an Heem Wooltz.

Jeannot Dahm

47, Ingenieur – Techniker

Wunnen zu Selschent.

Member an der Kommissioun “Aménagement communal”, Amicale vum Servior Gënzebléi Wooltz, Amis des Enrôlés de Force. Vize-President vum conseil d’administration Energie-Cooperative Wooltz. Tresorier vun der Kierchefabrik  Wooltz an gestionnaire financier vum Gremium iwwer den Kierchefabriken.

Sascha Epp

28, Investment Manager

Wunnen zu Wooltz.

President vun Cooperations S.C. an vun der CSJ Norden

Trésorier vun der CSV Norden an vum Jugendhaus ze Wooltz

Member an der Jugend-, Integratiouns-, an Egaliteitskommissioun. Member vum CSJ Nationalexektuiv

Chantal Gasper-Kauffmann

58, Gemengerot, Pensionéiert

Wunnen zu Wooltz. Mamm vun 1 Kand.

Am Gemengerot zënter 2017. Member vun der Veräins- Commissioun, der ALA, dem Ortal an Gaart an Heem. Tresorier CSV Wooltz an Sekretärin beim Uergelverein Eeschwëller

 

 

Jeannot Huijben

41, Fieschter, Ëmwelttechniker

Wunnen zu Wegdichen.

President vun der Asbl Les Bûcherons du Nord. Comitésmember vun der Associatioun des Forestiers luxembourgeois an vun engem Syndiat d’Initiative.

Albert Koob

59, Pensionéiert

Wunnen zu Wooltz. Papp vun 4 Kanner.

40 Joor an den Pompjeeën, enner anerem als Kantonalinstrukter an Kantonalinspekter, President vun der Amicale vun den Pompjeeën, Member vun der Bautekommissioun, Syndicat d’Initiative, berodender Kommissoun vum Naturpark Oewersauer

Hobby: Wanderen an kachen

Mersch-Rentmeister Natascha

32, Gemenge Beamtin

Wunnen zu Selschent.

Gemenge Beamtin an der Gemeng Kiischpelt. Sekretärin an der Associatioun “Amis du Sport et loisir asbl”.

Hobby:  Reesen an Sport

Annabelle Miller-Feider

48, Comptabel an RH

Wunnen zu Eschwëller. Mamm vun 2 Kanner.

Member an der Kommissioun Integratioun, Schoul Kommissioun, Presidentin vun der Kommissioun “Egalité des chances”, Sekretärin-adjointe am Servior Gënzeblei Wooltz.

Carole Petitnicolas-Weigel

43, Gemengerot, Diploméiert Erzéierin

Wunnen zu Erpeldang. Mamm vun 2 Kanner.

Presidentin vun der CSV Wooltz. Am Gemengerot zanter 2017. Member am Comité vum Schoulkauz Kiischpelt-Wooltz, Conseil d’administration Kannerhaus Wooltz, Conseil d’administration Kannermusée Plomm, Member CGDIS bei den Jugendpompjeeën, Member am Comité vun der Entente Erpeldange an der Théaterkëscht Eschwëller an Schoulkommissioun Wooltz.

 

Lucete Ramos

53, Kichen Hëllef

Wunnen zu Wooltz. Mamm vun 3 Kanner.

Presidentin vun der Association capverdienne vun Wooltz.

Member vun der Integratiouns Kommission zu Wooltz.

Ronny Strotz

40, Gemengerot, Garagiste

Wunnen zu Wooltz. Papp vun 1 Kand. Zanter 2017 am Gemengerot.President vun der Loyer Kommissioun Member an der Vereinskommissioun, am Siggi, Syndicat Wooltz-Wanseler vun der Salzbaach. President vum Volleyball zu Wooltz.

 

 

Albert Waaijenberg

57, Schäffen, Garagiste

Wunnen zu Wegdichen. Am Gemengerot zanter 1999. Vun 2017 un Schäffen. Passionéierten Member vun den Pompjeeën zanter 30 Joer.

Hobby: Sport an Natur