Jeannot Dahm
42, Ingénieur Technicien an Déviseur Maitreur bei enger Baufirma an der Gemeng Wooltz, Selschent
Jeannot Dahm
Member an der Bautekommissioun vun der Gemeng Wooltz
Caissier vun de Kiirchfabriken Knaphouschent / Selschend
Hobby : Reesen an dohém am Bongert an am Goart schaffen