Jacqueline Gudenburg
57, An der Pré-pensioun, Wooltz
Jacqueline Gudenburg
Gescheed
Engagéiert an der Poor Wooltz an bei de Fraen a Mammen,
Sekretärin voan der CSV Sektioun Wooltz
Sekretärin voan den Oeuvres Paroissiales Nidderwooltz
Member an der Musik- an Schoulkommissioun
Hobby: Musik a Gesank